تیم مدیریت

دکتر صمد دوستدار

مدیر عامل و مؤسس

مشاوران

مشاوران عرب

تیم ویزا

تیم پذیرش

رسانه و ارتباطات

تیم پشتیبانی سرمایه گذاری و کسب و کار

منابع انسانی

تیم پشتیبانی اکسپرس اینتری

تیم مالی و حسابداری

تیم مستندات

تیم هماهنگی

تیم آکادمیک