Study 2020 در رویداد ها

ICEF 2022
10,000 درخواست ویزای موفق
بازدید از دانشگاه TWU
بازدید کالج و آکادمی Alexander
بازدید BCIT از دفتر
کنسرت
افتتاحیه بزرگ دفتر جدید
بازدید Langara از دفتر​
نوروز 1401
بازدید NYIT از دفتر
بازدید TWU از دفتر
جشن شب یلدا
بازدید دانشگاه یورک از دفتر